Α.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.- Η επιχείρησή μας δημιούργησε τον δικτυακό τόπο asfalisou.gr, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες της σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισής τους σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής τους, η οποία συνεργάζεται με την επιχείρησή μας. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοχώρου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που αναφέρονται εδώ. Η χρήση του ιστοχώρου αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοχώρου. Ο δικτυακός τόπος asfalisou.gr δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τους όρους χρήσης και οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτών συνεπάγεται ότι τους αποδέχονται, αλλιώς οφείλουν να απέχουν από την χρήση ή και επίσκεψη του δικτυακού τόπου.

2.- Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, κ.λπ.), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου διατίθεται στους χρήστες του μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή και να εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

3.-  Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που εμπεριέχεται στον δικτυακό αυτό τόπο παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Η επιχείρησή μας, παρότι καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστοχώρο της να είναι ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την ορθότητα, ακρίβεια, αρτιότητα, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου του.

4.- Η επιχείρησή μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοχώρου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία και ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από την διακοπή αυτή. Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

5.- Η επιχείρησή μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links), οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού του τόπου. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων τους από την επιχείρησή μας, η οποία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση των συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για το περιεχόμενο των σελίδων τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

6.- Η επιχείρησή μας παρουσιάζει και παραθέτει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρίες. Δεν έχει το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιήσει τα ασφαλιστικά προϊόντα. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί κάποιο ασφαλιστικό προϊόν η σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρίας που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που εισάγει σε όλα τα στάδια στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων και εγγυάται ότι αυτές είναι αληθινές, αποδέχεται δε ότι σε περίπτωση εισαγωγής αναληθών/ανακριβών πληροφοριών τούτο αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.

Β.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.- Ο χρήστης επιλέγει αυτοματοποιημένα τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με την επιχείρησή μας ασφαλιστικών επιχειρήσεων με βάση τα στοιχεία που εισαγάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα της asfalisou.gr. Ενημερώνεται για τους όρους και το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προϊόντος που επιλέγει και υποβάλει αίτηση ασφάλισης, την οποία απευθύνει προς την ασφαλιστική εταιρία που επιλέγει. Μετά την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση θα του αποστέλλεται η οριστική ασφαλιστική σύμβαση. Η πληρωμή του ασφαλίστρου, όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, αποτελεί εξόφληση των υποχρεώσεών του, τόσο προς την ασφαλιστική εταιρία, όσο και προς την επιχείρησή μας για το ασφαλιστικό προϊόν που αγόρασε.

2.- Εάν η ασφαλιστική σύμβαση παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση, ο χρήστης έχει δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2496/1997, να εναντιωθεί εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με έγγραφη δήλωση εναντίωσης που πρέπει να αποστείλει με συστημένη επιστολή στην επιχείρησή μας (στη διεύθυνση Ι. Γωγούση αριθμ. 65Α, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56430, με στοιχεία παραλήπτη Κωτούλας Αναστάσιος), ώστε να ματαιωθεί η σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Εάν ο χρήστης δεν ενημερώθηκε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016 (που αφορούν στο εφαρμοστέο δίκαιο, τον τρόπο και χρόνο διευθέτησης εγγράφων, αιτημάτων και παραπόνων του προς την εταιρία κ.λπ.) ή δεν παρέλαβε μαζί με το ασφαλιστήριο τους αναφερόμενους σε αυτό ασφαλιστικούς όρους, έχει δικαίωμα εναντίωσης στην ασφαλιστική σύμβαση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου με έγγραφη δήλωση εναντίωσης που θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην επιχείρησή μας (στη διεύθυνση Ι. Γωγούση αριθμ. 65Α, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56430, με στοιχεία παραλήπτη Κωτούλας Αναστάσιος), ώστε να ματαιωθεί η σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο, από την ασφαλιστική σύμβαση, το οποίο ασκείται με την υποβολή γραπτής δήλωσης προς την επιχείρησή μας, η οποία πρέπει να σταλεί συστημένα στην παραπάνω διεύθυνση, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) μέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ώστε να ματαιωθεί η σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Έντυπα υποδείγματα δηλώσεων εναντίωσης χορηγούνται από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση.

3.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4261/2014 η ασφαλιστική κάλυψη: α) αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή στον λήπτη της ασφάλισης, β) ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο και γ) αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλεται στον ασφαλισμένο ή στον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης.

Γ.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος asfalisou.gr δεν ζητά και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη κάθε φορά που αυτός τη χρησιμοποιεί για την πληρωμή ασφαλίστρων. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce της τράπεζας EUROBANK , η οποία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς online συναλλαγές. Οι όροι συναλλαγής με χρήση κάρτας είναι αυτοί που καθορίζονται από την υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών της τράπεζας EUROBANK.

Δ.- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Η διαχείριση των παραπόνων γίνεται σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 89/05.04.2016. Ως παράπονο (αιτίαση) νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων. Ο χρήστης δύναται να υποβάλει το παράπονο ή την παρατήρησή του ως εξής:

1.- με e-mail στο a.kotoulas@otenet.gr

2.- με fax στο 2310605504

3.- ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ι. Γωγούση αριθμ. 65Α, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 564 30, με στοιχεία παραλήπτη Κωτούλας Αναστάσιος.

Η επιχείρησή μας θα απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα στον αιτιώμενο εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης. Τυχόν υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας αιτιολογείται ειδικά και εγγράφως προς τον αιτιώμενο και προσδιορίζεται νέος χρόνος ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων των αιτιωμένων. Η επιχείρησή μας τηρεί σε ασφαλές αρχείο πλήρη σειρά των εγγράφων που αφορούν στη διαχείριση κάθε αιτίασης ξεχωριστά.

Ο αιτιώμενος μπορεί να αποταθεί για την εξωδικαστική επίλυση της αιτίασής του στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή». Στην περίπτωση αυτή η αναφορά πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους αφότου ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά, και καταχωρείται σε ειδικό μητρώο. Η υποβολή αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης (άρθρο 4 Ν. 3297/2004 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ. 3β του Ν. 4342/2015).

Ε.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και από τις σχετικές διατάξεις που ορίζονται στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Οι χρήστες του ιστοχώρου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι οι χρήστες αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες συλλέγονται στον δικτυακό τόπο μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισής τους σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής τους, η οποία συνεργάζεται με την επιχείρησή μας. Από τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης από τους χρήστες της ιστοσελίδας θεωρείται αυτοδικαίως ότι οι χρήστες έχουν παράσχει την άδειά τους για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εκάστοτε συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρία με σκοπό τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Η περαιτέρω τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες διέπεται από τις διατάξεις των εκάστοτε ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997. Η επιχείρησή μας έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών όταν τούτο επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου προς τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές σε περίπτωση αιτήσεώς τους.

ΣΤ.- ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης